Polityka prywatności

Informacja o przetwarzanych danych osobowych w IT-POL z siedzibą pod adresem: ul. Brukowa 11, 91-341 Łódź, NIP: 726-02-58-414, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

• Administrator danych osobowych
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  IT-POL  z siedzibą 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem  NIP: 726-02-58-414, reprezentowany przez Tadeusza Łuczko  (dalej: „Administrator”).
• Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Brukowa 11, 91-341 Łódź, NIP: 726-02-58-414, lub drogą e-mailową kontakt@it-pol.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 42 651 18 54

• Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych
• Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
• dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym  – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
• dane osobowe przekazywane podczas kontaktu mailowego czy też telefonicznego – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania – przez okres kontaktowania się z klientem,
• dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez okres posiadania konta zamawiającego,
• dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.
• Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:
– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a)-b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.
• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
• Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczenie zamówienia.

• Komu są udostępnianie dane osobowe
• Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.
• Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

• Państwa uprawnienia
• W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
• Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
• kontakt pisemny:  IT-POL ul. Brukowa 11, 91-341 Łódź
• kontakt e-mailowy: kontakt@it-pol.pl
• kontakt telefoniczny pod numerem:  +48 42 651 18 54
• Prawo sprzeciwu •
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
• Skarga
Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.
• Ochrona danych osobowych 
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
• Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.